I moderne vitenskap har vi et ønske om å måle alt. Men vi har vært begrenset av våre verktøy og vår forståelse av komplekse prosesser. Vi studerer ofte objekter ved å ta dem fra hverandre i stadig mindre og mindre deler og studere hver enkel del for så å skape et bilde. Det fungerer fint når vi skal ta en maskin fra hverandre, for så å sette den sammen igjen. Når det da kommer til forskning på mennesket øker kompleksiteten, da vi ikke kan ta kroppen fra hverandre uten å ødelegge integriteten og de naturlige prosessene. Vi må undersøke kroppen slik den responderer både umiddelbart og over tid i sitt naturlige miljø.

Vi mennesker liker ikke usikkerhet. Vi frykter det vi ikke forstår, så det er forståelig at vi ønsker å hoppe til konklusjoner som er betryggende. Når verktøyene våre ikke har vært gode nok til å forstå det fulle bildet, har det ofte ført til feiltolkninger av forskningsresultater.

Vi gjør også en feil i å anta at alle studier alltid blir gjennomført grundig nok bare fordi det kommer fra “respekterte” organisasjoner. Det skal også nevnes at det i andre tilfeller blir endret eller fjernet data i publikasjoner. Da kommer vi over på hvordan grådighet og korrupsjon påvirker vår folkehelse, som begynner å bli klart for oss at trenger en enormt opprydding i både vår regjering og næringsliv.

Dermed gjør vi også en fundamental feil ved å anta at loven avgjør om noe er trygt og riktig. Dette viser seg ikke alltid å være tilfellet. Det er en stor jobb å rydde opp i feil vi nå begynner å finne i vår moderne medisin, og som over så mange år er forankret som trosmønstre i befolkningen.

Den største tabben vi gjør er å stole blindt på autoritet, som vi burde lært fra historiebøkene at du aldri skal gjøre. Autoritet må testes, og hvis vi ikke har lov til å stille spørsmål til noe, er det virkelig nå vi må stille spørsmål!

Mye av grunnen til dette er grådighet, korrupsjon, interessekonflikter, propaganda og tukling med data. Det viktigste tiltaket vi kan gjøre er å utdanne oss selv og hverandre i en åpen felles arena som det er umulig å korruptere. Den eneste måten det ikke kan korrupteres på er at en befolkning er oppdatert og aktiv i alle ledd av studiene og kunnskapen. Det må kunne plukkes fra hverandre og gjenskapes, samt fortsette ytterligere testing fra alle mulige vinkler. Når noen kommer med en påstand må det kunne testes. Vi må kritisk undersøke uten at vi feier det til side eller aksepterer det blindt. En lukket etat eller bedrift kan ikke gjøre dette da det over tidens lange gang kan og vil bli korruptert av det menneskelige egoet. Full transparens og åpenhet er nødvendig.

Uansett hva vitenskapen vil komme frem til må vi huske at dette kun er et kart per dags dato, og virkeligheten er ikke kartet. Dette kartet må revurderes og jobbes videre med. Og grunnet alle små forskjeller i menneskekroppen og sinnet, vil generalisering være en skummel ting å gjøre.

Vi kan lære mye av moderne medisin, men vi vil ikke forstå det store bildet om vi skiller feltene. Hvis vi virkelig skal forstå det store bildet må vi forstå helheten i sitt naturlige miljø.

Så for å komme over til temaet om Avhengighet.

Mesteparten av argumentene rundt avhengighet har vært fokusert på «substansene» som syndebukken. Og startet en krig mot narkotika og brukerene av disse substansene. Men hva vet vi egentlig om avhengighet?

Med tanke på paragrafene over ønsker vi å se nærmere på studier rundt avhengighet, se også video over.

En studie om avhengighet som ble utført på rotter, for å undersøke om narkotiske stoffer forårsaket avhengighet. Studien gikk ut på å plassere en rotte i hvert sitt bur adskilt fra hverandre hvor de festet to drikkeflasker til buret. Den ene av flaskene hadde vanlig vann og den andre hadde vann med heroin. Resultatet ble at rottene hadde en tendens til å fortsette å velge heroinvannet fremfor det vanlige vannet. Med det konkluderte forskerne med at heroin var avhengighetsdannende. Denne studien har blitt brukt som grunnlag for både politiske kampanjer og lovverk mot rusmidler og har kostet verden mye mht. finans og lidelse til ingen nytte, fordi studien er dårlig gjennomført. Feilen er at de så kun på stoffet som årsaken til problemet.

Bruce Alexander så at det var noen andre elementer som spilte inn på avhengighet og utførte derfor en ny studie(1). Forskjellen lå i at forskerne lagde en stor rottepark med mange leker og ganger hvor flere rotter kunne bevege seg sammen. Deretter plasserte de flaskene med vanlig vann og heroinvann og observerte rottenes oppførsel. Overraskende nok ble resultatene her at veldig få av rottene valgte heroinvannet, og ikke bare det; selv de som drakk dette vannet valgte å ikke gjenta det flere ganger! For å toppe dette ble rotter som hadde blitt isolert og avhengig av heroin introdusert inn i rotteparken, og disse ble rehabilitert innen relativt kort tid.

Dermed ble konklusjonen en helt annen om hva som forårsaket avhengighet enn hva tidligere studier konkluderte med. Det de kom fram til var blant annet at mangel på kontakt, frihet og sysler var roten til avhengighet. Dermed ser vi også at tanken om å kaste noen i fengsel og straffe dem for rusmisbruk (selvmedisinering), kun vil gjøre situasjonen verre for individet og også for samfunnet sett i helsemessig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi har en ruspolitikk basert på feiltakelser, og har gjort noe som burde være en helse- og omsorgssak med gode helhetlige hjelpetiltak til kriminalitet. Dette har også næret en svært mørk industri av narkotikahandel, prostitusjon og menneskehandel. Det begynner også bli klart at uforløste traumer også kan spille inn på hvorfor noen er mer disponibel for avhengighet enn andre. Det er her vi forstår hvor viktig det er å se et større bilde før vi drar forhastede konklusjoner.

Hvis vi etter denne studien forventer at vi forstår alt om avhengighet har vi igjen feilet. Vi må lære å tilpasse oss når vi utfører nye studier med nye måter å se utfordringen på, og da heller teste det ut på en forsvarlig og grundig måte (jf. reliabilitet og validitet). Portugal er et land som har legalisert blant annet cannabis (marihuana) og kan vise til at både kriminalitet og misbruk har gått betydelig ned(2). Vi forstår når vi går dypere inn i dette fenomenet at det er både fysiske og psykiske faktorer som sammen avgjør utfallet. Vi burde også nå være kjent med at mange flere mennesker er avhengig av alkohol, sukker og annen stimuli.

Ved å forstå at ingenting i naturen er helt adskilt og uavhengig av hverandre, vil vi forstå at vi ikke er separert fra naturen. Vi er avhengig av miljøet rundt oss for å overleve, vokse og blomstre.

Vi kan se tilbake på hvordan moderne medisin håndterte kroppslig og mental sykdom for bare 50 år siden og riste på hodet. Hvor mange dumme ideer hadde vi ikke da med lobotomi, årelating, kvikksølv med mer? Er det ikke bare logisk at vi kommer til å se tilbake på nåtidens politikk og medisin og gjøre det samme?

Det er tid for oss å slutte å frykte naturen og heller lærer å jobbe i harmoni med den. Om vi skal løse våre dypeste samfunnsproblemer må vi omstille tankegangen våre bort fra å «bekjempe» noe til å behandle det med omsorg, forståelse og kjærlighet(3). Når vi da tar en nærmere titt på Cannabis i dette bilde forstår vi at planten ikke er synderen, men snarere vår gamle holdninger(4).

Det viktigste vi gjør nå er å slutte å behandle de som selvmedisinerer seg som kriminelle. Hvis vi ser nærmere på lovverket ser vi at dagens lover er i strid med FN menneskerettigheter, som du kan lese mer om her. La oss komme sammen som mennesker og løse disse samfunnsutfordringene med omsorg og kjærlighet, fremfor frykt og stigmatisering.